Algemene voorwaarden

Geüpdated op 21 juni 2021

Partijen en voorwerp

Sarina Swinnen (hierna “Pepper’s Beauty” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)

Jeanne Duboisstraat 2, BE-3800 Brustem

BTW: BE0756587726

Telefoon: +32 494/77 92 67

E-mail: sarina@peppersbeauty.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna “voorwaarden”) zijn van toepassing op elke reservatie die geplaatst wordt door een bezoeker van website (hierna “klant”) alsook producten die in onze vestigingen aangekocht worden. Bij het aanmaken van een afspraak via de reservatietool van Pepper’s Beauty moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door beide partijen aanvaard zijn.

Artikel 1.1: Annulaties

Een afspraak annuleren is mogelijk tot 48 uren voordien. Annuleren kan enkel via telefonisch contact op het nummer +32 494/77 92 67. Afspraken kunnen niet worden geannuleerd per e-mail, sms of online.

In uitzonderlijke gevallen kan men verhinderd zijn de dag van de afspraak zelf. Indien dit frequent het geval is behoudt Pepper’s Beauty zich het recht om andere klanten voorrang te geven (dubbele boeking) bij jouw volgende afspraak.

Artikel 1.2: Niet komen opdagen

Iedere afspraak die je boekt bij Pepper’s Beauty wordt bevestigd via e-mail.

Bij laattijdig of niet opdagen, zonder bevestigde telefonische verwittiging, behoudt Pepper’s Beauty zich het recht hiervoor een forfait van de totale behandeling aan te rekenen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de behandelingen zoals het woordelijk wordt omschreven. Foto’s op de website zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de behandelingen of prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer de klant vragen heeft over inhoud van behandelingen, beschikbaarheid van producten of behandelingen, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt Pepper’s Beauty de klant om vooraf contact op te nemen.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen, al dan niet online, aankopen bij Pepper’s Beauty.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Pepper’s Beauty via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pepper’s Beauty heeft meegedeeld, te overhandigen aan Pepper’s Beauty. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pepper’s Beauty zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Pepper’s Beauty alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Pepper’s Beauty op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Pepper’s Beauty wachten met de terugbetaling totdat alle goederen zijn teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Pepper’s Beauty geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Pepper’s Beauty betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Pepper’s Beauty zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Pepper’s Beauty zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Privacy en gebruik van cookies

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pepper’s Beauty respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Gelieve hiervoor ons privacybeleid te raadplegen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 8: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pepper’s Beauty om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, de algemene verkoopsvoorwaarden en het privacybeleid van Pepper’s Beauty. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 10: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).