Privacybeleid

Geüpdated op 5 maart 2021

1. Partijen en voorwerp

Sarina Swinnen (hierna “Pepper’s Beauty” of de “Verwerkingsverantwoordelijke”)

Jeanne Duboisstraat 2, BE-3800 Brustem

BTW: BE0756587726

Telefoon: +32 494/77 92 67

E-mail: sarina@peppersbeauty.be

Pepper’s Beauty stelt dit Privacybeleid op, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: www.peppersbeauty.be, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Pepper’s Beauty.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoek of op een andere manier met de site communiceert.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Pepper’s Beauty alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoongegevens van de Gebruikers. Pepper’s Beauty verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dan de verwerking van persoongegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2019 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordering”).

Pepper’s Beauty is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerken of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt Pepper’s Beauty zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Pepper’s Beauty, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Pepper’s Beauty optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Pepper’s Beauty, in overeenstemming met de vermelde doeleinden, via een geautomatiseerde planningsprocedure.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de correcte uitvoering van de aangeboden diensten, overeengekomen op de Site, te verzekeren.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruikers stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Pepper’s Beauty de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.

Pepper’s Beauty verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruikers dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Elke overeenkomst die Pepper’s Beauty en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Pepper’s Beauty, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan vijf jaar.

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Pepper’s Beauty voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Pepper’s Beauty voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Pepper’s Beauty, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van die Privacybeleid na. Pepper’s Beauty zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruikers vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven.

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna “DPO”): Sarina Swinnen

De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supernationale bepaling inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:

sarina@peppersbeauty.be

+32 494/77 92 67

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: sarina@peppersbeauty.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan het volgende adres: Jeanne Duboisstraat 2, BE-3800 Brustem.

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, garandeert Pepper’s Beauty het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

– de betrokken categorieën persoonsgegevens;

– de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

– indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;

– het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevantie informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.

Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruikt verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt.

De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.

b. Recht op rectificatie

Pepper’s Beauty garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens aan de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevantie gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker geeft de nodige wijzigingen aan, dewelke via een aanvraag kunnen worden gericht aan Pepper’s Beauty.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een degelijke rectificatie onmogelijk blijf of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvanger indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op uitwissing

De Gebruikers heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neem de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

– de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

– te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;

– de vaststelling, uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over de ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de in artikel 18 van de Verordening genoemde gevallen.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijft of onevenredig veel moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensportabiliteit

In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht op van Pepper’s Beauty hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht op deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Pepper’s Beauty dit verhindert, in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.

Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van het vorige lid, heeft hij het recht op persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag dat aan het de verwerkingsverantwoordelijk eis opgedragen.

Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de automatisering van gegevens door Pepper’s Beauty. In overeenstemming met artikel 21 van de Verordening, zal Pepper’s Beauty geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te allen tijde het rechts om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profileren voor zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie, worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.

10. Wijziging van het Privacybeleid

Pepper’s Beauty behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluiten beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Pepper’s Beauty.

12. Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via het volgend adres: Sarina Swinnen, sarina@peppersbeauty.be.